ಹೊಸ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೇಟೆಂಟ್ (4)

2019224997833- ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಮುದ್ರೆ)

ಹೊಸ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೇಟೆಂಟ್ (3)

ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾದರಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಸಹಿ)

ಹೊಸ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೇಟೆಂಟ್ (2)

2019224859941- ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಮುದ್ರೆ)

ಹೊಸ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪೇಟೆಂಟ್ (1)

201922474821X- ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಮುದ್ರೆ)